لیست قیمت خدمات مربوط به دامنه

ثبت، تمدید، لغو و انتقال دامنه
(تمامی قیمت‌ها به تومان می‌باشد. مالیات ارزش افزوده بر قیمت‌ها لحاظ گردیده است.)

نوع پسوند ثبت تمدید بازگشایی قفل و تمدید انتقال لغو
یک‌ساله پنج‌ساله یک‌ساله پنج‌ساله یک‌ساله پنج‌ساله
ir ۴۴،٠٠٠ 
معادل 2 واحد
١٣٢،٠٠٠ 
معادل 6 واحد
۴۴،٠٠٠ 
معادل 2 واحد
١٣٢،٠٠٠ 
معادل 6 واحد
٨٨،٠٠٠ 
معادل 4 واحد
١٧۶،٠٠٠ 
معادل 8 واحد
٢٢،٠٠٠ 
معادل 1 واحد
١١،٠٠٠ 
معادل 0.5 واحد
ac.ir ٣٣،٠٠٠ 
معادل 1.5 واحد
٩٩،٠٠٠ 
معادل 4.5 واحد
٣٣،٠٠٠ 
معادل 1.5 واحد
٩٩،٠٠٠ 
معادل 4.5 واحد
۶۶،٠٠٠ 
معادل 3 واحد
١٣٢،٠٠٠ 
معادل 6 واحد
٢٢،٠٠٠ 
معادل 1 واحد
١١،٠٠٠ 
معادل 0.5 واحد
co.ir
gov.ir
id.ir
net.ir
org.ir
sch.ir

دامنه‌های مرتبه دوم، بسته به نام انتخابی برای همه افراد قابل ثبت هستند. در صورت استفاده از واژگان ملی یا برند‌ها و شرکت‌ها در نام دامنه ممکن است نیاز به ارایه مدارک به مرکز ثبت دامنه‌های ملی باشد.

در مورد دامنه‌های مرتبه سوم تقریبا در همه‌ی موارد نیازمند ارایه مدارک با توجه به پسوند انتخابی می‌باشد.