لیست قیمت خدمات مربوط به دامنه

ثبت، تمدید، لغو و انتقال دامنه
(مالیات ارزش افزوده بر قیمت‌ها لحاظ گردیده است.)

نوع پسوند ثبت تمدید بازگشایی قفل و تمدید انتقال
لغو
یک‌ساله پنج‌ساله یک‌ساله پنج‌ساله یک‌ساله پنج‌ساله
مرتبه دوم
ir ٣١،٨٢٨ ٣٢،٠٠٠ تومان ٩۵،۴٨۴ ٩۶،٠٠٠ تومان ٣١،٨٢٨ ٣٢،٠٠٠ تومان ٩۵،۴٨۴ ٩۶،٠٠٠ تومان ۶٣،۶۵۶ ۶۴،٠٠٠ تومان ١٢٧،٣١٢ ١٢٨،٠٠٠ تومان ١۵،٩١۴ ١۶،٠٠٠ تومان
مرتبه سوم
ac.ir ٢٣،٨٧١ ٢۴،٠٠٠ تومان ٧١،۶١٣ ٧٢،٠٠٠ تومان ٢٣،٨٧١ ٢۴،٠٠٠ تومان ٧١،۶١٣ ٧٢،٠٠٠ تومان ۴٧،٧۴٢ ۴٨،٠٠٠ تومان ٩۵،۴٨۴ ٩۶،٠٠٠ تومان ١۵،٩١۴ ١۶،٠٠٠ تومان
co.ir
gov.ir
id.ir
net.ir
org.ir
sch.ir

دامنه‌های مرتبه دوم، بسته به نام انتخابی برای همه افراد قابل ثبت هستند. در صورت استفاده از واژگان ملی یا برند‌ها و شرکت‌ها در نام دامنه ممکن است نیاز به ارایه مدارک به مرکز ثبت دامنه‌های ملی باشد.

در مورد دامنه‌های مرتبه سوم تقریبا در همه‌ی موارد نیازمند ارایه مدارک با توجه به پسوند انتخابی می‌باشد.