بررسی وضعیت احراز هویت شناسه کاربری(هندل)


کلیه درخواست‌های مرتبط با دامنه (اعم از ثبت، تمدید، لغو، انتقال و نظایر آن) فقط از طریق شناسه‌های کاربری احراز هویت شده پذیرفته خواهد شد و به هیچ یک از درخواست‌های ارسالی شناسه‌های فاقد احراز هویت، ترتیب اثر داده نخواهد شد. در همین راستا لازم است قبل از هر درخواستی ابتدا وضعیت احراز هویت شناسه خود را بررسی نمایید و در صورت لزوم نسبت به تکمیل اطلاعات شناسه کاربری و احراز هویت برای آن اقدام نمایید. بدیهی است مسئولیت عدم اقدام در این خصوص بر عهده کاربر می‌باشد.

برای بررسی وضعیت احراز هویت شناسه کاربری (هندل) باید وارد حساب کاربری خود شوید.

هزینه بررسی احراز هویت (رایگان بدون هزینه)

رایگان - ( موجودی مانده ۰ تومان )

شما می‌بایست قبل از اقدام به بررسی شناسه، موافقتنامه دامنه را مطالعه و قبول نمایید. شما می توانید از اینجا متن موافقتنامه را مطالعه نمایید.

بله، موافقتنامه را مطالعه نمودم و قبول دارم.

در حال حاضر احراز هویت و بررسی وضعیت آن فقط برای شناسه‌های کاربری مربوط به اشخاص حقیقی امکان پذیر است.