لغو مالکیت (صاحب امتیازی) بر دامنه


برای لغو مالکیت (صاحب امتیازی) خود بر دامنه، نام دامنه و شناسه خود را وارد نمایید
با لغو یک دامنه، مالکیت شما بر آن تمام خواهد شد و دیگران میتوانند آنرا ثبت نمایند


برای انتقال دامنه باید وارد حساب کاربری خود شوید.

هزینه انتقال (١۶،٠٠٠ ١۵،٩١۴ تومان)

از اعتبار - ( موجودی مانده ۰ تومان )

شما می‌بایست قبل از اقدام به لغو، موافقتنامه دامنه را مطالعه و قبول نمایید.
شما می توانید از اینجا متن موافقتنامه را مطالعه نمایید.
بله، موافقتنامه را مطالعه نمودم و قبول دارم.تاییده لغو دامنه به ایمیل شما ارسال میشود، شما میبایستی آنرا تایید نمایید.
بعد از تایید، نیاز به ارسال فرم لغو دامنه و مدارک هویتی شما به ایرنیک هست.
توجه:
لغو دامنه با هزینه صورت میگیرد، شما میتوانید تا زمان انقضای دامنه صبر نمایید
تا دامنه بصورت اتوماتیک و بدون هزینه منقضی و مالکیت شما بر آن تمام شود.