قیمت دامنه

(مالیات ارزش افزوده بر قیمت‌ها لحاظ گردیده است.)

نوع پسوند ثبت تمدید بازگشایی قفل و تمدید انتقال
تغییر مالکیت
یک‌ساله پنج‌ساله یک‌ساله پنج‌ساله یک‌ساله پنج‌ساله
مرتبه دوم
ir ۱۶,۰۰۰ ۱۵,۲۶۰ تومان ۴۸,۰۰۰ ۴۵,۷۸۰ تومان ۱۶,۰۰۰ ۱۵,۲۶۰ تومان ۴۸,۰۰۰ ۴۵,۷۸۰ تومان ۳۲,۰۰۰ ۳۰,۵۲۰ تومان ۶۴,۰۰۰ ۶۱,۰۴۰ تومان ۸,۰۰۰ ۷,۶۳۰ تومان
مرتبه سوم
ac.ir ۱۲,۰۰۰ ۱۱,۴۴۵ تومان ۳۶,۰۰۰ ۳۴,۳۳۵ تومان ۱۲,۰۰۰ ۱۱,۴۴۵ تومان ۳۶,۰۰۰ ۳۴,۳۳۵ تومان ۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۹۰ تومان ۴۸,۰۰۰ ۴۵,۷۸۰ تومان ۸,۰۰۰ ۷,۶۳۰ تومان
co.ir
gov.ir
id.ir
net.ir
org.ir
sch.ir

دامنه‌های مرتبه دوم، بسته به نام انتخابی برای همه افراد قابل ثبت هستند. در صورت استفاده از واژگان ملی یا برند‌ها و شرکت‌ها در نام دامنه ممکن است نیاز به ارایه مدارک به مرکز ثبت دامنه‌های ملی باشد.

در مورد دامنه‌های مرتبه سوم تقریبا در همه‌ی موارد نیازمند ارایه مدارک با توجه به پسوند انتخابی می‌باشد.